Chránená dielňa

Dňom 12.8.2015 sme zriadili chránenú dielňu a od tohto dňa vám poskytneme náhradné plnenie v zmysle § 63 zákona NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Efektívne využite a ušetrite svoje financie!

Zo spomínaného zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že organizácia s počtom zamestnancov 20 a viac má povinnosť zamestnávať zamestnancov so zdravotným postihnutím /3,2 % z celkového priemerného počtu za rok/.

Ak túto podmienku nespĺňate, máte 2 možnosti:

 1. Ste povinní odviesť odvod za nesplnenie tohto podielu Úradu práce vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce za každú chýbajúcu zdravotne postihnutú osobu /za rok 2015 bude táto suma činiť 1019 €/. Túto sumu si vypočítavate vo výkaze raz do roka a predkladáte ho vždy do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,
 2. Alebo zadáte zákazku chránenej dielni ako náhradné plnenie, pričom výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti 0,8-násobok celkovej ceny práce. Za rok 2015 si tak budete môcť započítať sumu 906,– € /= 1132,96 € x 0,8/ + daň z pridanej hodnoty /ak ste plátca DPH/.

Od nás ako chránenej dielne obdržíte potvrdenie o realizovanej objednávke, ktoré vám zašleme po obdržaní úhrady faktúry /úhrada musí prebehnúť do konca roka 2015/. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu, a tým máte nárok odpočítať si sumu realizovanej objednávky od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Týmto spôsobom ušetríte svoje financie a získate za ne tovar /službu/, ktorú skutočne potrebujete a využijete.

Ako náhradné plnenie môžete využiť naše portfólio výrobkov a služieb ako napríklad:

 • Darčeky – klasické a atypické, pre obchodných partnerov, zamestnancov
 • Reklamné materiály o firme + ich grafický a kreatívny návrh – letáky, katalógy, obaly-foldre, prospekty, brožúry, trhacie pozn.bloky, slogany
 • Kalendáre – stolové, nástenné, diáre, novoročenky,
 • Administratívne tlačivá – hlavičkové listy, poštové obálky atď.
 • Iné firemné materiály – igelitové, papierové a bavlnené tašky, tvorba web, firemné CD …
 • Eventy /full servis/ – firemné, športové dni, MDD, Mikuláš, firemné večierky, recepcie – návrh eventu-miesto atď., pozvánky, catering, program, hostesky, moderovanie, prezenty k týmto udalostiam a i.
 • Pracovné oblečenie pre zamestnancov
 • Kancelárske potreby
 • Ochranné pracovné pomôcky

a iné.